Orbit

浏览人次: 2197

107学年馆藏图书流通统计

1087
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 3,640 - 156 17 28 3,841 - 1 0 1
西方语文 451 - 38 0 489 - -
合计 4,091 - 194 17 28 4,330 - 1 0 1
 

1086
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 7,436 - 182 81 59 7,758 - 4 8 12
西方语文 988 - 50 50 1,088 - -
合计 8,424 - 232 131 59 8,846 - 4 8 12

1085
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 10,206 - 186 167 105 10,664 10 8 12 30
西方语文 1,215 - 41 87 1,343 - -
合计 11,421 - 227 254 105 12,007 10 8 12 30

1084
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 8,705 - 155 62 80 9,002 2 8 61 71
西方语文 1,019 - 30 61 1,110 5 5
合计 9,724 - 185 123 80 10,112 7 8 61 76

1083
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 11,806 - 178 220 117 12,321 2 5 22 29
西方语文 1,446 - 37 100 1,583
合计 13,252 - 251 320 117 13,904 2 5 22 29

1082
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 7,446 - 131 158 28 7,763 6 3 9
西方语文 954 - 21 73 1,048
合计 8,400 - 152 231 28 8,811 6 3 9

1081
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 8,073 6 245 108 62 8,494 5 10 15
西方语文 1,006 3 33 32 1,074
合计 9,079 9 278 140 62 9,568 5 10 15

10712
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 9,859 27 156 178 83 10,303 7 9 16
西方语文 1,137 9 38 80 1,264
合计 10,996 36 194 258 83 11,567 7 9 16

10711
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 11,452 26 204 222 99 12,003 4 22 26
西方语文 1,296 16 30 28 1,370
合计 12,748 42 234 250 99 13,373 4 22 26

10710
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 12,483 27 203 266 119 13,098 30 11 41
西方语文 1,465 16 44 81 1,606
合计 13,948 43 247 347 119 14,704 30 11 41

1079
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 11,493 23 173 198 89 11,976 6 9 15
西方语文 1,472 24 48 68 1,612
合计 12,965 47 221 266 89 13,588 6 9 15

1078
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 3,098 76 12 18 3,204 1 2 3
西方语文 373 10 26 409
合计 3,471 86 38 18 3,613 1 2 3