Orbit

浏览人次: 1313

108学年馆藏图书流通统计

1095
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 7,440 - 144 89 60 7,733 2 8 8 18
西方语文 974 - 14 53 1,041 - -
合计 8,414 - 158 142 60 8,774 2 8 8 18
 

1094
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 7,323 - 125 116 64 7,628 - 8 17 25
西方语文 822 - 14 41 877 - -
合计 8,145 - 139 157 64 8,505 - 8 17 25

1093
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 11,551 - 213 202 93 12,059 - 14 11 25
西方语文 1,327 - 41 63 877 - -
合计 12,878 - 254 265 93 13,490 - 14 11 25
 

1092
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 2,127 - 107 7 26 2,267 - 1 0 1
西方语文 330 - 29 17 376 - -
合计 2,457 - 136 24 26 2,643 - 1 0 1
 

1091
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 4,489 - 118 34 29 4,670 - 11 12 23
西方语文 610 - 35 14 659 - -
合计 5,099 - 153 48 29 5,329 - 11 12 23
 

10812
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 7,882 - 78 104 74 8,138 - 7 24 31
西方语文 1,081 - 20 78 1,179 15 15
合计 8,963 - 98 182 74 9,317 15 7 24 46
 

10811
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 9,277 - 150 165 88 9,680 - 4 44 48
西方语文 1,227 - 34 111 1,372 - -
合计 10,504 - 184 276 88 11,052 - 4 44 48
 

10810
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 11,037 - 207 196 92 11,532 - 9 24 33
西方语文 1,193 - 31 192 1,416 - -
合计 12,230 - 238 388 92 12,948 - 9 24 33
 

1089
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 9,715 - 175 174 94 10,158 - 5 20 25
西方语文 1,266 - 23 100 1,389 - -
合计 10,981 - 198 274 94 11,547 - 5 20 25

1088
类别
/
语文别
一般图书 闭架书
总馆 锺灵分馆 台北分馆 兰阳图书馆 学位论文 合计 珍藏书 学位论文 教师专着 合计
东方语文 2,595 - 95 21 29 2740 - - 2 2
西方语文 332 - 4 19 355 - -
合计 2,927 - 99 40 29 3,095 - - 2 2