Orbit

TKULib Talk 覺生講堂

  • 2015-04-21
  • 典閱組

書 X 資訊 X 服務
                   圖書館  鄭重推出  
涵蓋各個主題的演講,提供您愉悅的 
 
2015 年 4 月 23 日初登場: 
     《The winds of freedom》
       張家宜校長閱讀分享會
       閱活區 14:30 ~ 15:00