Orbit

瀏覽人次: 6741

線上申請


1.  全國文獻傳遞服務系統 (NDDS)付費服務  
      ● 系統操作說明系統操作影音教學檔
      ●  讀者可自行線上申請國內/外文獻複印及圖書借閱,以取得其他學校圖書館的館藏(包含400餘所學校),相關介
             紹請參考(
詳細說明)。
      ●  問題諮詢(參考服務組)
         02-2621-5656 轉 2253
         02-2620-9921
         interlib@mail.tku.edu.tw

2.  西文期刊文獻快遞服務(RapidILL)付費服務

3.  北一區圖書資源服務平台 : 免費服務 (106/08/01(二)正式啟動)
   圖書代借代還:提供東吳大學、真理大學、政治大學、陽明大學 、臺北大學、臺北藝術大學、臺灣海洋大學、國防醫
      學院、景文科技大學、實踐大學、輔仁大學、銘傳大學、台北市立大學、文化大學、康寧大學等學校借閱圖書。
   教學影片:
北一區服務教學影片