Orbit

瀏覽人次: 696

109學年度


 
系所/單位 名稱 講義下載
遠距教學發展中心 數位教學精進社群  
文學院 大傳系  
中文系  
資傳系  
資圖系  
歷史系  
理學院 化學系  
物理系  
數學系  
工學院 土木系  
化材系  
水環系  
建築系  
機電系  
電機系  
資工系  
航太系 This is an image109.10.29蒐集資料的方法
商管學院 保險系  
財經系  
經濟系  
國企系  
產經系  
國際商學  
公行系
 

 
統計系  
運管系  
資管系  
企管系  
管科系  
國際商學EMBS  
教育學院 未來所 This is an image
田野調查
 
課程所 This is an image
究方法
教心所 This is an image
研究方法
教政所  
教科系
This is an image
調查報告
教科所  
教管博  
外語學院 日文系  
英文系
 
法文系  
西語系  
國際研究學院 大陸所  
亞洲所  
美洲所
 
歐洲所
 
戰略所  
台灣亞太碩士學程