Orbit

浏览人次: 194705

寒暑假

2022年暑假图书馆开放时间
暑假期间:2022.06.26() 2022.09.04(
 • 因应暑修课程实施远距教学,图书馆开放情形依学校公告上班时间办理,行政人员休假日(7/11-7/14,以及7、8月每周五)不开馆。
图书馆 日期 开放时间及服务时间
总馆 06/26 - 06/30 周一~周五  08:20 ~ 16:50  
周六~周日  休馆
07/01 - 08/31
*07/07 - 07/17 休馆
周一~周四  08:20 ~ 15:50 
周五~周日  休馆
09/01 - 09/04 周一~周五  08:20 ~ 16:50 
周六~周日  休馆
 • 流通柜台服务至闭馆前20分钟,之后借书请利用自助借书机,还书请投还书箱/口。
总馆非书资料室 06/26 - 06/30 周一~周五  13:00 ~ 16:50  
周六~周日  关闭                      
07/01 - 08/31
*07/07 - 07/17 休馆
周一~周四  13:00 ~ 15:50  
周五~周日  关闭  
09/01 - 09/04 周一~周五  13:00 ~ 16:50  
周六~周日  关闭  
总馆自习室 06/26- 09/04                              关闭
台北分馆 06/26 - 06/30 周一~周五  13:00 ~ 16:50  
周六~周日  关闭                      
07/01 - 08/31
*07/07 - 07/17 休馆
周一~周四  13:00 ~ 15:50  
周五~周日  关闭  
09/01 - 09/04 周一~周五  13:00 ~ 16:50  
周六~周日  关闭  

2022年寒假图书馆开放时间
寒假期间:2022.01.26() 2022.02.20(
图书馆 日期 开放时间及服务时间
总馆 01/26 周三    08:20 ~ 16:50
01/27 周四    08:20 ~ 11:50
01/28 - 02/13      休馆
02/14- 02/20 周一~ 周五   08:20 ~ 16:50
周六~周日   休馆
流通柜台服务至16:30(*1/27 至11:30),该时段之后借书请利用自助借书机
总馆非书资料室 01/26 周三    13:00~ 16:50
01/27 - 02/13      关闭
02/14 - 02/20 周一~周五   13:00 ~ 16:50
周六~周日   关闭
平板电脑借还时间
01/26
暂停借用(仅供归还)
01/27- 02/20
暂停服务                                 


总馆自习室

 
01/26- 02/20
关闭
台北分馆 01/26 周三    13:00 ~ 16:50
01/27 - 02/13      休馆
02/14 - 02/20 周一~ 周五         13:00 ~ 16:50
周六~周日   休馆
 
 
 
Last Updated
资讯提供单位:典阅组